بازی ها شبیه ساز.

بازی برای دختران

شبیه ساز بازی - یک بازی است که معنای نهفته در مدیریت از چیزی.

شبیه ساز بازی - یک بازی است که معنای نهفته در مدیریت از چیزی. یا شما را به برنامه های مهم استراتژیک و انجام وظایف، و یا - فقط به نژاد، تغذیه دام. در زیر بازی، شبیه ساز، شما می توانید انواع فعالیت ها را انجام دهید: برای تبدیل شدن به صاحب این شرکت، به انجام ساخت و ساز و یا مراقبت از کودکان.

بازی های آنلاین :

بازی های آنلاین :


بازی همان

ir